Algemene voorwaarden

 1. De advocaten van RRV Advocaten oefenen als zelfstandige de praktijk uit en treden gemeenschappelijk naar buiten op onder de naam RRV Advocaten. Er is geen sprake van een samenwerkingsverband als bedoeld in art 5.3 Voda. De eenmanszaken van de advocaten betreffen Advocatenkantoor Rhodes, Sunil Ramdihal Advocatuur, Advocaat Mr E.C. Ramdihal, Mr. N. Velthorst, advocaat, Advocatenkantoor Oedit Doebé, Mr. J. Schouten, Mr. E. Dekker, advocaat, advocaat en Mr. Peter P. Klokkers. Op verzoek wordt een lijst van deze advocaten aan opdrachtgever verstrekt. De advocaten oefenen de advocatenpraktijk uit voor eigen rekening en risico.
 2. De advocaat kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld tengevolge van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bewindvoering, schuldsanering of anderszins van de andere advocaten van RRV Advocaten.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door één van de advocaten en uitdrukkelijk niet door het RRV Advocaten als geheel. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de advocaat te verrichten opdrachten, inbegrepen aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van de advocaat met derden. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 5. De rechtsverhouding tussen de advocaat en zijn / haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 6. In geval van aansprakelijkheid kan alleen de afzonderlijke advocaat die de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard in rechte worden betrokken. RRV Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de opdrachtgever en / of derden lijden tengevolge van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bewindvoering, schuldsanering of anderszins van de advocaat.
 7. De advocaat die de opdracht heeft aanvaard is te allen tijde bevoegd zich, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, te laten vervangen door derden.
 8. Artikel 6 is eveneens van toepassing in het geval een advocaat derden (advocaten) inschakelt voor waarneming, second opinion of overname van de zaak.
 9. Een vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens de advocaat vervalt zodra een periode van twaalf maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van dit vorderingsrecht.
 10. De advocaat is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.
 11. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van de desbetreffende advocaat komt.
 12. De advocaat is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege hem of haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem of haar kan worden verwacht. De advocaat staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 13. De opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door de advocaat verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan de advocaat. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de advocaat verstrekte gegevens en informatie.
 14. De advocaat kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Hij / zij zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. De advocaat is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van de advocaat voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten. De advocaat heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 15. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal de advocaat schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan de advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 16. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Een opdracht wordt pas door de advocaat uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden op de bankrekening van de (onderneming van de) advocaat, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 17. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de opdrachtgever aan de advocaat rente verschuldigd, zijnde 1 % over het declaratiebedrag per maand. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag inclusief de alsdan vervallen rente en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 18. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft de advocaat het recht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Voor zover de gedragsregels dit toestaan heeft de advocaat gedurende het verzuim tevens het recht van retentie op al hetgeen hij voor zijn opdrachtgever onder zich heeft. RRV Advocaten, noch de advocaat, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die opdrachtgever en / of derden lijden tengevolge van bovengenoemde opschorting of retentie.
 19. De advocaat heeft steeds het recht de opdracht tussentijds en zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 20. Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op bankrekeningnummer NL58 INGB 0004 7207 42 van de Stichting Beheer Derdengelden Ramdihal Advocaten en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden geen rente vergoed.
 21. De advocaat archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum. Daarna heeft de advocaat het recht het dossier te vernietigen.
 22. De advocaat heeft een procedure voor de behandeling van klachten, welke is te raadplegen op de website. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere door de advocaat aanvaarde opdracht. Indien de klacht na behandeling volgens de kantoorklachtenregeling niet is opgelost kan deze worden voorgelegd aan de civiele rechter. Cliënt kan zich ook te allen tijde wenden tot de Amsterdamse Orde van Advocaten met betrekking tot klachten.
 23. De advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is de advocaat hierin vrij mits het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad.
 24. De advocaat is gerechtigd de inhoud van een door hem / haar gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.
 25. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met 1) de door of namens de advocaat verrichte of aan hem / haar opgedragen werkzaamheden en / of 2) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

 

Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld aan de opdrachtgever.

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 694 04 66
F +31 (20) 693 80 67
E info@rrva.nl